Arbetsförmedlingens utvecklingsblogg http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/ sv Del 3: Lär känna din målgrupp genom utforskande intervjuer Arbetsförmedlingen och Daresay har som tidigare nämnt arbetat för att utveckla de digitala tjänsterna för arbetsgivare och för att lära sig mer om arbetsgivarnas situation är denna typ av intervju perfekt. Genom detta arbetssätt kan man få svar på frågor som exempelvis hur deras vardag ser ut, vad de har för problem och hur de definierar att något har gått bra. Som intervjuare bör man ha vissa förkunskaper om området och i konceptutvecklingsprojekten som drivits under året har man använt de första frågorna till att checka av att vår bild stämmer överens med verkligheten. Detta kan man göra genom att ställa öppna och breda frågor som till exempel hur en rekryteringsträff går till, hur arbetsgivaren planerar inför sommaren eller hur arbetsgivaren hittar rätt person att anställa. Använd bilder som triggermaterial Att använda sig av bilder redan i ett tidigt skede är ett bra tips för att “trigga” personen som blir intervjuad till att berätta mer om sin verklighet. Dessa bilder kallas för triggermaterial. Det kan ge stöd åt bakgrundsfrågor, men framför allt har vi med oss många bilder på idéer och lösningar eller situationer. Dessa idéer behöver inte vara idéer som vi tror starkt på, utan i början av ett projekt försöker vi snarare vara så breda som möjligt. Då är det lika viktigt att höra arbetsgivarens resonemang kring varför något inte skulle fungera - allt ger oss ledtrådar till nästa fas och framtagandet av nya eller utvecklade idéer. Det är också viktigt att inte fastna i utvärdering av existerande tjänster och verktyg, även om det är viktigt att lyssna om arbetsgivaren behöver “lätta sitt hjärta” om några riktigt jobbiga problem de haft med Arbetsförmedlingen. Istället vill man fort lyfta blicken och få in samtalet på hur det skulle kunna vara. Frågor som “varför?” eller “berätta mer!” skulle kunna utgöra halva intervjumanuset. En insyn i verkligheten I de konceptutvecklingsprojekt som genomförts under år 2016-2017 har många suttit med som medlyssnare under intervjuerna med arbetsgivare. De tycker att det är både spännande och nyttigt att höra direkt från källan hur våra tjänster upplevs och hur “verkligheten” ser ut för arbetsgivare. Våra medlyssnare har haft en mängd olika kompetenser: produktägare, utvecklare, kravställare med flera. Den som lyssnar in på en intervju kommer känna igen flera problem, misstankar om hur arbetsgivarna gör kommer bekräftas och insikter i hur de tänker och vad de behöver fördjupas. Detta gör att utforskande intervjuer inte bara är givande för alla involverande för ett visst projekt, utan även för samtliga personer som har med målgruppen att göra. Mon, 19 Jun 2017 10:46:59 +0200 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2017-06-19-del-3-lar-kanna-din-malgrupp-genom-utforskande-intervjuer.html Del 2: definiera utmaningen och scope genom ett innovativt Minihack Minihack är en modern metod att använda vid konceptstart, vilket är en tvådagars samskapande workshop och en metod som Daresay och Arbetsförmedlingen använt sig av. I ett minihack samlas alla involverade parter för att tillsammans diskutera och idégenerera fram konceptets ramverk. Vid en sådan start går man igenom frågor som: Vilken utmaning bör vi fokusera på? Vad bör vi prioritera inom tidsramen? Vilka ska vi prata med? Hur kan leveransen se ut? Genom olika metoder definieras konceptarbetet och man börjar tidigt prototypa fram vilket uttryck konceptet ska ta. Detta kan göras genom bilder, storyboards eller enkla gränssnitt och skapar ett visuellt diskussionsunderlag att vidareutveckla tillsammans. Vid minihackets slut provtrycks till sist det definierade konceptet på 1-2 användare som man bokat intervju med i förväg. Efter dessa två dagar har man genererat en väldefinierad utmaning, avgränsningar och fokus för konceptarbetet, samt en första prototyp på konceptets innehåll som dessutom är validerad av användare redan vid konceptstart. Thu, 15 Jun 2017 11:12:45 +0200 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2017-06-15-del-2-definiera-utmaningen-och-scope-genom-ett-innovativt-minihack.html Del 1: Från idé till prototyp - så genomför vi ett konceptprojekt Som start definierades problemet som skulle lösas och vilken målgrupp projektet skulle rikta sig emot i nära samarbete med ett utökat team av intresserade och sakkunniga personer inom området från Arbetsförmedlingen, där viktiga idéområden hittades med hjälp av workshops och intervjuer med anställda på Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Detta skedde i tre loopar som resulterade i ett koncept som beskrev en lösning för en viss målgrupp. Fyra viktiga steg Sophie och Maria menar på att den stora utmaningen inte har varit att få in bra tankar och förslag på digitala tjänster utan att strukturera och gruppera idéerna i hanterbara “idéområden”. Det är inte lätt att hitta idéområden som ska vara på tillräckligt hög nivå för att alla områden ska gå att greppa och värdera mot varandra, och samtidigt vara så konkreta att man får en bild av vad det skulle kunna bli. Under år 2016 illustrerades idéerna med seriestrippar, bilder och fotografier. Detta material användes till att, tillsammans med enheten, prioritera bland idéerna utifrån värdena genomförbarhet, kundvärde och affärsvärde. Helt enkelt: vilka idéer var viktiga för våra kunder, viktiga för vårt myndighetsuppdrag och samtidigt inte för dyra eller komplexa att genomföra? Resultatet blev en snabbfotad plan med tre konceptprojekt där tre idéområden skulle förfinas och levereras som validerade koncept: detta vet vi att arbetsgivarna behöver. Konceptprojekten har sedan planerats lite olika men har bestått av två eller tre loopar där varje loop innehåller samma delar. En loop innehåller alltid aktiviteterna: Kundinteraktion : utforskande intervjuer med triggermaterial som blir mer avancerat och fokuserat för varje loop Analys : vi drar slutsatser av vad vi hört och sett och formulerar detta i insikter Idégenerering : baserat på insikterna arbetar vi kreativt för att skapa nya eller utvecklade lösningar för arbetsgivarnas problem Skapa triggermaterial : vi visualiserar våra snilleblixtar så vi kan diskutera, validera eller avfärda lösningarna baserat på arbetsgivarnas reaktioner. Alla fyra steg genomförs i en loop och alla konceptprojekt måste innehålla minst två loopar, gärna tre, för att uppnå kvalitet. Det är ett iterativt arbetssätt som innebär ständig utveckling och förbättring och förfining. Efter looparna återstår att göra klart konceptet och sätta ihop något som går att visa upp för andra: det här är en förklaring av vad arbetsgivarna behöver. Vad är då ett koncept egentligen? Under detta året har vi levererat våra koncept som klickbara prototyper. De visar ett flöde på en tänkt tjänst som löser en uppgift eller ett problem och vi vet att lösningen ger arbetsgivarna värde. Alla “bärande delar” i prototypen svarar mot ett behov hos arbetsgivare. Interaktionsdesignen är däremot inte testad, även om det finns interaktionsdesign där för att prototypen ska gå att förstå. Menyer, knappar och andra interaktiva element blir alltså ditplacerade med sunt förnuft. Man skulle alltså kunna leverera koncept utan gränssnitt som också skulle vara meningsfullt. Då kan exempelvis en film eller en seriestripp beskriva vad människor åstadkommer med tjänsten utan att man egentligen får se något gränssnitt. Det här är ibland knepigt att förstå för alla inblandade, inklusive de som skapar konceptet. Konceptets knepighet Det är lätt att tappa fokus på de övergripande behoven som vi vet att kunden har och istället ägna tiden åt visuella detaljer. För den som tar emot prototypen är det lätt att känna att “produkten är klar” och kan realiseras rakt upp och ner. Man skulle absolut börja koda, men då ska tjänstens delar testas mot användare allt eftersom så att de fungerar så som det är tänkt. Mon, 12 Jun 2017 14:03:27 +0200 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2017-06-12-del-1-fran-ide-till-prototyp---sa-genomfor-vi-ett-konceptprojekt.html