2017-04-19

Användarupplevelsen viktig när vi fortsätter utveckla våra interna IT-stöd

Zayera, Linda och Christian, tre av våra UX-are  i arbete.

Zayera, Linda och Christian, tre av våra UX-are i arbete.

Hur arbetar vi egentligen med att förbättra arbetsförmedlarnas IT-stöd? En viktig del i arbetet är ett dedikerat UX-team, de stöttar all utveckling för Arbetsförmedlingens interna användare. Felicia från UX-teamet gästar idag Utvecklingsbloggen och berättar om deras arbete med UX.

Vi som jobbar med UX en grupp som består av sex interaktionsdesigners med olika spetskompetenser. Tillsammans har vi ett övergripande ansvar för användbarhet i utvecklingen och förvaltningen av digitala tjänster och interna verksamhetsstöd. Förkortningen UX står för User Experience och betyder användarupplevelse. En definition som ISO 9241-210 använder är:

"En persons uppfattningar och reaktioner som resulterar från användning och/eller förväntad användning av en produkt, ett system eller en tjänst."

Ett annat sätt att förstå användarupplevelse är tala om användbarhet. Det finns tre saker som vi då tittar närmre på

  • Ändamålsenlighet - kan användarna uppnå det de behöver genom att använda produkten?
  • Effektivitet - vilken är resursåtgången (t.ex. i tid)?
  • Tillfredsställelse - vad tycker de om sin interaktion med produkten?

Det handlar alltså om att mäta användbarhet: är produkten ändamålsenlig, är den effektivt och är den tillfredsställande? Vi gör det här för att skapa en framgångsrik och långvarig produkt!

Metoder som vi arbetar med för användarcentrerad design är bland annat användningstester, expertutvärderingar, wireframes, low-fidelity, high-fidelity och interaktiva prototyper, animationer och tar fram koncept med tydlig användarmedverkan. Jag tänkte i detta inlägg gå närmre in på en specifik metodik, nämligen Användningstester. Användningstester är en bra metod att använda när man vill validera och förbättra designkoncept. Det kan vara allt från enkla skisser till webbsidor och applikationer. Vi jobbar med två typer av användningstester, den traditionella där man tillsammans med kund befinner sig i en kontrollerad miljö där deltagaren utför tester på produkten. I den andra metoden använder vi oss av skärmdelning eller liknande verktyg och det görs när deltagarna inte kan vara med på plats.

För att utföra användningstester behöver vi först identifiera målgruppen eller målgrupperna för produkten. Sedan utformas uppgifter som målgruppen ska utföra under testets gång och dessa ska representera de mest vardagliga ting som till exempel att återställa ett lösenord som man har glömt. Vi sätter tydliga framgångskriterier för varje uppgift för att sedan dra slutsatser kring hur bra testet gick. Saker vi tittar efter är om det krävs väldigt många klick för att klara uppgiften, hur lång tid det tar att bli klar, om man blir det.

Under traditionella användningstester har man en testledare och en eller flera observatörer. Testledaren har som uppgift att förklara syftet med användbarhetstesterna, utformning av testerna och läsa upp uppgifterna en efter en för deltagaren. Observatören antecknar vad deltagaren gör under utförandet av varje uppgift. Testledaren kan under testets gång be deltagaren att tänka högt för att bättre förstå den mentala modellen, det vill säga hur deltagaren tänker och resonerar kring varje utförande.

När testerna är klara samlar vi in all data och analyserar den för att avgöra allvarlighetsgraden på olika användbarhetsproblem som uppkommit för att sedan bidra med prioriterade rekommendationer till hur projekt- och utvecklingsteam kan förbättra produkten. Detta kan dokumenteras ner i en rapport som även kan innehålla designförslag på hur produkten kan förändras för att en förbättring ska ske.

Sammanfattningsvis, om syftet är att man inom utveckling vill säkerhetsställa att alla behov och användbarhetskrav är nådda så är användbarhetstestning rätt metod och får gärna utföras vid flera tillfällen under den iterativa designprocessen.

Syftet med vårt UX-arbete kring de interna IT-stöden är att underlätta arbetet i våra arbetsförmedlares vardag vilket i sin tur skapar mer tid och möjligheter för en förbättrad service ut till våra kunder. IT-stöden ska helt enkelt upplevas som en förlängd arm som hjälper dig utföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt och enkelt sätt. Arbetet är nu påbörjat!

Felicia // UX Interna Användare

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar